Waar moet ik zijn om het aan te passen

Nu is het enkel eens testen hoe dit juist in elkaar zit. Ik neem een deel van de verkoopvoorwaarden over.

Het onderteken van de overeenkomst betekent de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Bedragen zijn steeds exclusief BTW.
FACTURATIE EN BETALING
Na het ondertekenen van de overeenkomst wordt een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd. De rest wordt voldaan bij het online plaatsen van de website. 
Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om alle (extra) materiaal welke hij wil publiceren, binnen de besproken deadline bezorgd. Een door de klant herhaaldelijk gemiste deadline geeft geen uitstel tot betaling, maar verlengd wel de uitvoeringstermijn.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren uitsluitend op rekening van Sarpa bvba. 

AUTEURSRECHT 
Al het door de klant aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechtelijke eigenaar voor gebruik op deze site. De klant staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering in. Sarpa bvba handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de klant. 
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd wordt en dat onder de bepalingen van het auteursrecht of van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Sarpa bvba bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht. 
Sarpa bvba zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, … (of delen ervan) gebruiken die auteursrechtelijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers). Sarpa bvba zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende klant en zijn opname op de site; noch voor derden, noch voor andere doeleinden. 

EIGENDOMSRECHT 
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van de website blijven alle rechten van de klant of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers. 
Voor de informatie geraadpleegd door links op externe sites blijven alle rechten van de betreffende beheerders ten volle gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers. 
Wanneer Sarpa bvba (of een van zijn grafische vormgevers) onder eender welke vorm een werk verricht, in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom, behoudt zij de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). De klant kan deze rechten enkel bekomen mits een schriftelijke overdracht. 


test 2

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Lees verder »